فرصت درآمدزایی

 

خلاصه طرح درآمدی جامع نیوشانیک

درآمد خرده فروشی

سود خرده فروشی در قالب تخفیف روی قیمت کالا

% 12

درآمد از فروش گروهی

طرح پرداخت پلکانی گروهی

%22 - %1

پاداش های مدیریت گروهی

%6

پاداش های مدیریت سازمانی

%1

پاداش های بنیانی

%3

پاداش های اولیه راهبری

%2

پاداش های راهبری ارشد

% 0.75

پاداش های راهبری ممتاز

% 0.25

مجموع

% 35

محاسبه و پرداخت پورسانت عملکرد ماه گذشته نمایندگان فروش، حداکثر تا هفتم هر ماه توسط شرکت پرداخت خواهد شد.

مطابق بند 9 الزامات طرح سوددهی، شرکت مجاز به محاسبه و پرداخت پورسانت بیش از 40% از فروش شرکت نخواهد بود.

مطابق بند 5 الزامات طرح سوددهی، محاسبه پورسانت ها تا 7 سطح خواهد بود.