فرصت درآمدزایی


خلاصه طرح درآمدی جامع نیوشانیک

درآمد خرده فروشی

سود خرده فروشی در قالب تخفیف روی قیمت کالا

% 12

درآمد از فروش گروهی

طرح پرداخت پلکانی گروهی

23% - 2%

پاداش های مدیریت گروهی

5%

پاداش های مدیریت سازمانی

2%

پاداش های بنیانی

2%

پاداش های اولیه راهبری

2%

پاداش های راهبری ارشد

% 0.75

پاداش های راهبری ممتاز

% 0.25

مجموع

% 35