پاداش های اولیه راهبری

alt text

 

براساس ساختار پاداش های راهبری نیوشانیک، هر راهبر (عادی یا ارشد)، 1% از حجم فروش کل شاخه های خود را دریافت خواهد کرد.

چنانچه راهبر جدیدی در سازمان زیرمجموعه وی شکل بگیرد، هر کدام از دو راهبر می توانند 1 درصد از حجم فروش سازمان زیرمجموعه راهبر دوم را دریافت نمایند.

چنانچه تعداد راهبران موجود در یک خط از مجموعه، بیش از 2 نفر باشد، راهبر واقع شده در پایین ترین بخش سازمان 1 درصد از حجم فروش سازمان خود را دریافت می کند و 1 درصد باقیمانده پاداش راهبری به صورت وزنی میان راهبرانی که در سطوح بالاتر از وی قرار گرفته اند توزیع می گردد.