پاداش های بنیانی

alt text
به موجب پاداش های بنیانی نیوشانیک هر بنیانگذار 3% از حجم فروش بنیانی خود را به عنوان پاداش بنیانی ((NFB دریافت خواهد کرد. این پاداش زمانی که بنیانگذار جدیدی در سازمان زیرین بنیانگذار ایجاد شود، با در نظر گرفتن قانون «حداقل سهم بنیانگذار»* به 3% حجم فروش جدانشده بنیانگذار جدید زیرین محدود می شود.

 

* قانون «حداقل سهم بنیانگذار»: اگر در زیر یک بنیانگذار (مثلاً A)، بنیانگذار دیگری (مثلاً B) ایجاد شود، پاداش بنیانی A از فروش گروه های قرار گرفته در سطوح زیرین B قطع می گردد و پاداش بنیانی A به 3% حجم جدا نشده B محدود می شود. در چنین حالتی به موجب قانون «حداقل سهم بنیانگذاران» اگر مبلغ پاداش تعلق گرفته به بنیانگذار اول یعنی A کمتر از 12.000.000 )حداقل سهم تضمین شده بنیانگذار از بنیان) باشد، مابه التفاوت پاداش دریافتی A تا 12.000.000 ریال (پاداش تضمین شده بنیانی) از پاداش بنیانی بنیانگذار دوم یعنی B کسر می شود و به حساب A منظور می گردد.