پاداش های راهبری ارشد


بر اساس ساختار پاداش های راهبری ارشد نیوشانیک، هر راهبر ارشد 0/75 % از حجم فروش کل شاخه های خود را دریافت خواهد کرد.

چنانچه راهبر ارشد جدیدی در سازمان زیرمجموعه وی شکل بگیرد، این پاداش به طور مساوی بین هر دو راهبر ارشد توزیع می گردد و هر یک می توانند نیمی از این پاداش، معادل 0/375 درصد از حجم فروش سازمان زیرمجموعه راهبر دوم، را دریافت نمایند.

حال چنانچه تعداد راهبران ارشد موجود در یک خط از مجموعه، بیش از 2 نفر باشند، راهبر ارشد واقع شده در پایین ترین بخش سازمان نیمی از این پاداش (0/375 درصد از حجم فروش سازمان خود) را دریافت می کند و 0/375 درصد باقیمانده به صورت مساوی میان راهبران ارشدی که در سطوح بالاتر از وی قرار گرفته اند توزیع می گردد.