پاداش های راهبری ارشد


بر اساس ساختار پاداش های راهبری ارشد نیوشانیک، هر راهبر ارشد 1% از حجم فروش کل خود را دریافت خواهد کرد.

چنانچه راهبر ارشد جدیدی در سازمان وی شکل بگیرد، این پاداش به طور مساوی بین هر دو راهبر ارشد توزیع می گردد و هر یک می توانند نیمی از این پاداش، معادل 0/5 درصد از حجم فروش سازمان زیرمجموعه راهبر دوم، را دریافت نمایند.

چنانچه تعداد راهبران ارشد موجود در یک خط از مجموعه، بیش از 2 نفر باشد، راهبر ارشد واقع شده در پایین ترین بخش سازمان نیمی از این پاداش (0/5 درصد از حجم فروش سازمان خود) را دریافت می کند و 0/5 درصد باقیمانده به صورت وزنی میان راهبران ارشدی که در سطوح بالاتر از وی قرار گرفته اند توزیع می گردد.