پاداش های راهبری ممتاز

بر اساس ساختار پاداش های راهبری ممتاز نیوشانیک، هر راهبر ممتاز معادل‎ ‎‏0/25 % حجم فروش کل ‏(TSV)‏ ‏خود را تا جایی که راهبر ممتاز جدیدی ایجاد نشده باشد، دریافت خواهد کرد. این پاداش در نقطه ای که راهبر ‏ممتاز جدیدی ایجاد شود، قطع گردیده و به راهبر ممتاز جدید خواهد رسید.‏