پاداش های مدیریت سازمانی


alt text
 

این پاداش مختص مدیران فروش و مربیان* بالاسری مدیر فروش است.

* منظور از مربی شخصی است که رده مربی نقره ای یا بالاتر داشته باشد. مربیان برنزین در این رده بندی قرار نمی گیرند.

 

میزان پاداش مدیریت سازمانی نیوشانیک 1% از حجم فروش کل مدیر فروش است. بر اساس ساختار این پاداش ها:

- هر مدیر فروش 0.5% از حجم فروش کل خود (معادل نیمی از پاداش های مدیریت سازمانی خود) را دریافت خواهد کرد.

- اولین شخص با رده مربی نقره ای یا بالاتر از آن در بالاسر مدیر فروش 0.25% از حجم فروش کل (معادل یک چهارم پاداش های مدیریت سازمانی مدیر فروش زیرین) را دریافت خواهد کرد.

- دومین شخص با رده مربی نقره ای و بالاتر در بالاسر مدیر فروش 0.25% دیگر از حجم فروش کل (معادل یک چهارم پاداش های مدیریت سازمانی مدیر فروش زیرین) را دریافت خواهد کرد.