پاداش های مدیریت گروهی

alt text

 

alt text

alt text

 

با سرگروه* شدن یک نماینده، اختلاف ضریب درآمدی او و مربی اش* به صفر می رسد (0 = 22 - 22)؛ در نتیجه، مربیان سرگروه جداشده از فروش زیرشاخه­ های او، بر اساس ساختار طرح پرداخت پلکانی گروهی، پورسانت عملکرد دریافت نمی­ کنند. در چنین حالتی، طرح پاداش مدیریت گروهی نیوشانیک برای حمایت از مربیان پیش­ بینی شده است. به موجب این طرح، همه مربیان سطوح بالایی سرگروه، به شرط واجد شرایط بودن، می ­توانند از پاداش ­های مدیریت گروهی بهره­ مند شوند.

پاداش ­های مدیریت گروهی در پایان هر ماه به افراد با رده مربی نقره ­ای یا بالاتر که در بالای سرگروه قرار گرفته اند، پرداخت می­ گردد.

این پاداش ­ها بر اساس ساختاری که در ادامه توضیح داده می شود، همیشه از پایین به بالا محاسبه خواهند شد. برای محاسبه این پاداش، همیشه باید از نخستین سرگروهی که حجم فروش جدا نشده ­اش به 400.000.000 ریال رسیده، شروع کنید. 6% حجم فروش هر گروه جداشده (هر سرگروه) به عنوان پایه پاداش اولیه آزاد می­ شود و در ادامه، براساس یک ساختار بالارونده معین میان مربیان واجد شرایط سطوح بالایی توزیع می ­شود.

این ساختار بالارونده با 6% حجم فروش گروه جداشده آغاز می شود و در ادامه، 6% حجم فروش سطوح بالایی هم به آن اضافه می­ شود. بر این اساس، همه افرادی که در سازمان خود، دارای گروه جداشده هستند (غیر از مربی برنزین)، به نحوی از پاداش مدیریت گروهی بهره­ مند می­ شوند.

این پاداش ­ها بر اساس 3 حالت زیر میان مربیان سطوح بالاتر توزیع می­ شود:

 

1. مربیان دارای یک زیر شاخه جداشده (تک گروهه)

 

1-1. اگر حجم فروش جدانشده مربی تک گروهه از حجم فروش جداشده او (= حجم فروش سرگروه) بیشتر باشد:

مربی 6% حجم فروش سرگروه را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد و 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پایه پاداش به مربی بالاسری منتقل خواهد کرد.

 

alt text
 

1-2. اگر حجم فروش جدانشده مربی تک گروهه از حجم فروش جداشده او کمتر باشد:

مربی 6% حجم فروش سرگروه را به عنوان پایه پاداش به مربی بالاسری منتقل خواهد کرد و 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.


alt text

 

* اگر گروه جداشده (سرگروه)، گروه جداشده غیرمستقیم مربی باشد و حد فاصل سرگروه تا مربی واجد دریافت پاداش مدیریت گروهی، یک یا چند مربی برنزین قرار گرفته باشند، 6% حجم فروش جدانشده مربیان برنزین میانی هم به میزان پایه پاداش بالا آمده اضافه می گردد.

 

** در صورت وقوع شرط فوق، 6% حجم فروش جدانشده مربیان برنزین میانی (تا 7 مربی برنزین) به میزان پایه پاداش بالا آمده اضافه می گردد و از مربی برنزین میانی هشتم و بعد از آن پاداشی به بالا منتقل نخواهد شد.

 

 

2 – مربیان دارای دو زیرشاخه جداشده (دو گروهه)

 

2-1. اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده  (حجم فروش یکی از سرگروه ها) از 50% حجم فروش کل مربی بیشتر باشد:

کل پایه پاداش بالا آمده از گروه قوی تر (6% حجم فروش سرگروه قوی تر) به عنوان پایه پاداش به بالا منتقل خواهد شد.

مربی پایه پاداش بالا آمده از گروه ضعیف تر به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.

 

نکته: در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش جداشده دو سرگروه است.

 

alt text

 

2-2. اگر حجم فروش هیچ یک از گروه های جداشده مربی دو گروهه از 50% حجم فروش کل او بیشتر نباشد:

پاداش بالا آمده از گروه ضعیف تر (6% حجم فروش سرگروه ضعیف تر) به علاوه 6% حجم فروش جدانشده مربی به بالا منتقل خواهد شد.

مربی کل پاداش بالا آمده از گروه قوی تر را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.

 

نکته: در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش جداشده دو سرگروه است.

 

alt text
 

 

3 - مربیان دارای بیشتر از دو زیرشاخه جداشده

 

3-1. اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده فرد یعنی یکی از سرگروه ها، از 50% حجم فروش کل او بیشتر باشد:

پاداش بالا آمده از قوی ترین گروه (6% حجم فروش قوی ترین سرگروه) به بالا منتقل خواهد شد.

مربی پایه پاداش بالا آمده از سایر گروه ها به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.

 

نکته: در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش جداشده سرگروه ها است.

 

alt text

 

3-2. اگر حجم فروش هیچ یک از گروه های جداشده فرد، از 50% حجم فروش کل او بیشتر نباشد:

پایه پاداش بالا آمده از ضعیف ترین گروه (6% حجم فروش ضعیف ترین سرگروه) به علاوه 6% حجم فروش جدانشده اش به بالا منتقل خواهد شد.

مربی کل پایه پاداش بالا آمده از سایر گروه ها را به عنوان حجم پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.

 

نکته: در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش جداشده سرگروه ها است.

 

alt text

 

* چنانچه نماینده ای در یکی از شاخه های زیرین خود سرگروه داشته باشد، اما بنا به دلایلی به رتبه مربی نرسیده باشد، پاداش بالا آمده را دریافت نخواهد کرد و این پاداش به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خود او به بالا منتقل خواهد شد و مربیان واجد شرایطی که در جایگاه بالاتری از نماینده قرار گرفته اند، براساس ساختار بالارونده ای که توضیح داده شد، از این پاداش استفاده خواهند کرد.