پاداش های مدیریت گروهی

alt text

alt text

 

با سرگروه* شدن یک نماینده، اختلاف ضریب درآمدی او و مربی اش* به صفر می رسد (0 = 22 - 22)؛ در نتیجه، مربیان سرگروه جداشونده از فروش زیرشاخه­ های او، بر اساس ساختار طرح پرداخت پلکانی گروهی، پورسانت عملکرد دریافت نمی­ کنند. در چنین حالتی، طرح پاداش مدیریت گروهی نیوشانیک برای حمایت از مربیان پیش­ بینی شده است. به موجب این طرح، همه مربیان سطوح بالایی سرگروه، به شرط واجد شرایط بودن، می ­توانند از پاداش ­های مدیریت گروهی بهره­ مند شوند.

پاداش ­های مدیریت گروهی در پایان هر ماه به افراد با رده مربی نقره ­ای یا بالاتر که در بالای سرگروه قرار گرفته اند، پرداخت می­ گردد.

این پاداش ­ها بر اساس ساختاری که در زیر توضیح داده می شود، همیشه از پایین به بالا محاسبه خواهند شد: برای محاسبه این پاداش همیشه باید از نخستین سرگروهی که حجم فروش جدا نشده ­اش به 400.000.000 ریال رسیده، شروع کنید. 6% حجم فروش هر گروه جداشونده (هر سرگروه) به عنوان پایه پاداش اولیه آزاد می­ شود و در ادامه بر اساس یک ساختار بالارونده معین میان مربیان واجد شرایط سطوح بالایی توزیع می ­گردد.

ساختار بالارونده پاداش ­های مدیریت گروهی، با 6% حجم فروش گروه جداشونده آغاز می شود اما در ادامه 6% حجم فروش سطوح بالایی هم به این حجم افزوده می­ شود. بر این اساس، همه افرادی که دارای گروه جداشونده هستند (به غیر از مربی برنزین)، به نحوی از پاداش مدیریت گروهی بهره­ مند می­ شوند. این پاداش ­ها بر اساس 3 حالت زیر میان مربیان سطوح بالاتر توزیع می­ شود:

 

1. مربیان دارای یک زیر شاخه جداشونده (تک گروهه)

 

1-1. اگر حجم فروش جدانشده مربی تک گروهه از حجم فروش جداشده او (= حجم فروش سرگروه) بیشتر باشد:

مربی 6% حجم فروش سرگروه را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد و 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پایه پاداش به مربی بالاسری منتقل خواهد کرد.

 

alt text
 

1-2. اگر حجم فروش جدانشده مربی تک گروهه از حجم فروش جداشده او کمتر باشد:

مربی 6% حجم فروش سرگروه را به عنوان پایه پاداش به مربی بالاسری منتقل خواهد کرد و 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.


alt text

 

* اگر گروه جداشونده (سرگروه)، گروه جداشونده غیرمستقیم مربی باشد و حد فاصل سرگروه تا مربی واجد دریافت پاداش مدیریت گروهی، یک یا چند مربی برنزین قرار گرفته باشند، 6% حجم فروش جدانشده مربیان برنزین میانی هم به میزان پایه پاداش بالا آمده اضافه می گردد.

 

** در صورت وقوع شرط فوق، 6% حجم فروش جدانشده مربیان برنزین میانی (تا 7 مربی برنزین) به میزان پایه پاداش بالا آمده اضافه می گردد و از مربی برنزین میانی هشتم و بعد از آن پاداشی به بالا منتقل نخواهد شد.

 

 

2 – مربیان دارای دو زیرشاخه جداشونده (دو گروهه)

 

2-1. اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده مربی دو گروهه (حجم فروش یکی از سرگروه ها) از 50% حجم فروش کل او بیشتر باشد:

کل پایه پاداش بالا آمده از گروه قوی تر (6% حجم فروش سرگروه قوی تر) به عنوان پایه پاداش به بالا منتقل خواهد شد.

مربی پایه پاداش بالا آمده از گروه ضعیف تر به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.

 

نکته: در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش جداشده دو سرگروه است.

 

alt text

 

2-2. اگر حجم فروش هیچ یک از گروه های جداشده مربی دو گروهه از 50% حجم فروش کل او بیشتر نباشد:

پاداش بالا آمده از گروه ضعیف تر (6% حجم فروش سرگروه ضعیف تر) به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خود مربی به بالا منتقل خواهد شد.

مربی کل پاداش بالا آمده از گروه قوی تر را به عنوان حجم پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.

 

نکته: در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش جداشده دو سرگروه است.

 

alt text
 

 

3 - مربیان دارای بیشتر از دو زیرشاخه جداشونده

 

3-1. اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده فرد یعنی یکی از سرگروه ها، از 50% حجم فروش کل او بیشتر باشد:

پاداش بالا آمده از قوی ترین گروه (6% حجم فروش قوی ترین سرگروه) به بالا منتقل خواهد شد.

مربی پایه پاداش بالا آمده از سایر گروه ها به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.

 

نکته: در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش جداشده سرگروه ها است.

 

alt text

 

3-2. اگر حجم فروش هیچ یک از گروه های جداشده فرد، از 50% حجم فروش کل او بیشتر نباشد:

پایه پاداش بالا آمده از ضعیف ترین گروه (6% حجم فروش ضعیف ترین سرگروه) به علاوه 6% حجم فروش جدانشده اش به بالا منتقل خواهد شد.

مربی کل پایه پاداش بالا آمده از سایر گروه ها را به عنوان حجم پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.

 

نکته: در این بخش از پلن، «حجم فروش کل» مجموع حجم فروش جدانشده مربی و حجم فروش جداشده سرگروه ها است.

 

alt text

 

* چنانچه نماینده ای در یکی از شاخه های زیرین خود سرگروه داشته باشد، اما بنا به دلایلی به رتبه مربی نرسیده باشد، پاداش بالا آمده را دریافت نخواهد کرد و این پاداش به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خود او به بالا منتقل خواهد شد و مربیان واجد الشرایطی که در جایگاه بالاتری از نماینده قرار گرفته اند، براساس ساختار بالارونده ای که توضیح داده شد، از این حجم پاداش استفاده خواهند کرد.