پاداش های مدیریت گروهی

alt text
 

 

alt text


با
سرگروه* شدن یک نماینده، اختلاف ضریب درآمدی او و مربی* اش به صفر می رسد (0 = 22- 22). در این وضعیت، مربیان سرگروه جداشونده از فروش زیرشاخه­ های او، بر اساس ساختار طرح پرداخت پلکانی گروهی، پورسانت عملکرد دریافت نمی­ کنند. در چنین حالتی طرح پاداش های مدیریت گروهی نیوشانیک برای حمایت از مربیان پیش­ بینی شده است. به موجب این طرح، همه مربیان سطوح بالایی سرگروه، به شرط واجد شرایط بودن، می ­توانند از پاداش­ های مدیریت گروهی بهره­ مند شوند.

پاداش ­های مدیریت گروهی در پایان هر ماه به مربیان نقره ­ای و طلائی* که در بالای سرگروه قرار گرفته­ اند، پرداخت می­ گردد. این پاداش­ ها بر اساس ساختاری که در زیر توضیح داده شده است، همیشه از پایین به بالا محاسبه خواهند شد. برای محاسبه میزان این پاداش همیشه باید از نخستین سرگروهی که حجم فروش جدا نشده ­اش به 400.000.000 ریال رسیده است، شروع کنید. در این ساختار، 6% حجم فروش هر گروه جداشونده به عنوان پاداش اولیه آزاد می ­شود و در ادامه بر اساس یک ساختار بالارونده معین میان مربیان واجد شرایط سطوح بالایی توزیع می­ گردد.

ساختار بالارونده پاداش ­های مدیریت گروهی، با 6% حجم فروش گروه جداشونده آغاز می شود اما در ادامه 6% حجم فروش سطوح بالایی هم به این حجم افزوده می­ شود. بر این اساس همه مربیانی که دارای گروه جداشونده در سازمان شان هستند، به نحوی از پاداش مدیریت گروهی بهره­ مند می ­شوند. این پاداش­ ها بر اساس 3 حالت زیر میان مربیان سطوح بالاتر توزیع می ­شود:

 

 

1. مربیان دارای یک زیر شاخه جداشونده (تک گروهه)

 

1-1. اگر حجم فروش جدانشده مربی تک گروهه از حجم فروش جداشده او بیشتر باشد، مربی کل پایه پاداش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد و 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پایه پاداش به مربی بالاسری منتقل خواهد کرد.

alt text

 

1-2– اگر حجم فروش جدانشده مربی تک گروهه از حجم فروش جداشده او کمتر باشد، مربی کل پایه پاداش (حجم پاداش گروهی که از پایین به بالا آمده) را به عنوان پایه پاداش به مربی بالاسری منتقل خواهد کرد و 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.


alt text

 

* اگر گروه جداشونده، گروه جداشونده غیرمستقیم مربی بالاسری باشد و حد فاصل سرگروه تا مربی واجد دریافت پاداش مدیریت گروهی (نقره ای و طلائی) یک یا چند مربی برنزین قرار گرفته باشند، 6% حجم فروش جدانشده مربیان برنزین میانی هم به میزان پایه پاداش بالا آمده اضافه می گردد.

 

** در صورت وقوع شرط فوق، 6% حجم فروش جدانشده مربیان برنزین میانی (تا 7 مربی برنزین) به میزان پایه پاداش بالا آمده اضافه می گردد و از مربی برنزین میانی هشتم و بعد از آن پاداشی به بالا منتقل نخواهد شد. 

2 – مربیان دارای دو زیرشاخه جداشونده (دو گروهه)

 

 

2-1- اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده مربی دو گروهه از 50% حجم فروش کل او بیشتر باشد، کل پایه پاداش بالا آمده از گروه قوی تر به عنوان پایه پاداش به بالا منتقل خواهد شد و مربی پایه پاداش بالا آمده از گروه ضعیف تر به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.


alt text

 

2-2- اگر حجم فروش هیچ یک از گروه های جداشده مربی دو گروهه از 50% حجم فروش کل او بیشتر نباشد، پاداش بالا آمده از گروه ضعیف تر به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خود مربی به بالا منتقل خواهد شد و مربی کل پاداش بالا آمده از گروه قوی تر را به عنوان حجم پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.


alt text

 

3 - مربیان دارای بیشتر از دو زیرشاخه جداشونده

 

 

3-1- اگر حجم فروش یکی از گروه های جداشده فرد، از 50% حجم فروش کل او بیشتر باشد، پاداش بالا آمده از قوی ترین گروه به بالا منتقل خواهد شد و پایه پاداش بالا آمده از سایر گروه ها به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خودش را به عنوان پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.


alt text

 

3-2- اگر حجم فروش هیچ یک از گروه های جداشده فرد، از 50% حجم فروش کل او بیشتر نباشد، پایه پاداش بالا آمده از ضعیف ترین گروه به علاوه 6% حجم فروش جدانشده اش به بالا منتقل خواهد شد و او کل پایه پاداش بالا آمده از سایر گروه ها را به عنوان حجم پاداش مدیریت گروهی دریافت خواهد کرد.


alt text


* چنانچه نماینده ای در یکی از شاخه های زیرین خود سرگروه داشته باشد، اما بنا به دلایلی به رتبه مربی نرسیده باشد، پاداش بالا آمده را دریافت نخواهد کرد و این پاداش به علاوه 6% حجم فروش جدانشده خود او به بالا منتقل خواهد شد و مربیان واجدالشرایطی که در جایگاه بالاتری از نماینده قرار گرفته اند، براساس ساختار بالارونده ای که توضیح داده شد، از این حجم پاداش استفاده خواهند کرد.