قیمت مصرف کننده ≃ 160,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 160,000 ريال