قیمت مصرف کننده ≃ 400,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 450,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 470,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 480,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 520,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 520,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 560,000 ريال