قیمت : 600,000 ريال
قیمت : 700,000 ريال
قیمت : 900,000 ريال (قیمت جدید)