قیمت مصرف کننده ≃ 3,640,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 3,980,000 ريال