برترین فروشندگان ماهانه تا این لحظه ( خارجی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور

برترین فروشندگان فصلی (موثر)

ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 ملیحه اکبری جونی 36,620,905  ريال
2 سیما بابازاده خراسانی 31,889,905  ريال
3 مهدی طاهری مقدم باغک 20,667,881  ريال
4 پگاه رضاپور 20,579,081  ريال
5 فریبا بابائی 19,892,845  ريال
6 مهدي زارع علي بيك 18,375,040  ريال
7 امید بچاری زاده 17,648,441  ريال
8 سمیه سالاری 17,616,145  ريال
9 زهرا محمدهاشمی 12,610,641  ريال
10 ساره قراگوزلو 11,722,576  ريال
11 مهدی ساقی 9,688,068  ريال
12 الهام صالحیان کبیر 9,437,796  ريال
13 سكينه جبارزاده 8,719,265  ريال
14 فاطمه غفوری 7,637,432  ريال
15 سمیرا مرادی 6,192,294  ريال
16 لیلا کاظمی حسن آبادی 5,134,679  ريال
17 نفیسه کریمیان سیچانی 5,045,872  ريال
18 حمیده کشاورز 5,005,502  ريال
19 شهرزاد هرمزی 4,795,596  ريال
20 سوگند عموزاده بالاگفشه 4,690,642  ريال
21 مهسا قاسمي گل افشاني 4,545,321  ريال
22 خیرالنساء مختاری 4,351,558  ريال
23 زینب رشنوی 4,173,944  ريال
24 لیلا گورکانی 3,915,595  ريال
25 علی منتصری برایجانی 3,842,936  ريال
26 فاطمه بامشاد 3,633,028  ريال
27 مریم قراگوزلو 3,552,293  ريال
28 فاطمه یزدانی احمد آبادی 3,471,560  ريال
29 منیره حیدریان 3,447,338  ريال
30 الهام رحمن پور 3,439,266  ريال
31 عاطفه شریفی 3,423,119  ريال
32 محبوبه روشنی 3,310,092  ريال
33 نیره جوکار 3,277,798  ريال
34 زهرا بیگم علی پور طز نجی 2,890,276  ريال
35 معصومه مرادی 2,712,661  ريال
36 نفیسه قنایی نصرآبادی 2,680,367  ريال
37 هاجر مظفری 2,389,726  ريال
38 منا خاکپور 2,212,109  ريال
39 سمیه قربانی اغبلاغ 2,204,036  ريال
40 شهلا شریفی چقابلکی 2,123,303  ريال
41 زیبا نجفی قوزلوجه 2,099,082  ريال
42 مهسا جهانگیری داش آغولی 2,066,789  ريال
43 شهاب ودایع خیری 2,018,350  ريال
44 طیبه حیدری 1,986,057  ريال
45 فاطمه مختاری 1,969,908  ريال
46 مرجان خسروی 1,719,633  ريال
47 ستاره زارع 1,630,826  ريال
48 ناهید عنایتی 1,550,092  ريال
49 مونا سيستاني طرقي 1,299,816  ريال
50 سودابه حسن زاده برازجانی 1,291,743  ريال
51 مژگان بداغی 1,291,742  ريال
52 سیده ربنا استرابادی 1,243,303  ريال
53 وجیهه همتی کماسی 1,114,128  ريال
54 سعید سامانیان 1,033,395  ريال
55 رقیه مردی بانی 968,808  ريال
56 احسان جزینی زاده 597,431  ريال
57 محمدرضا جمشیدی 274,496  ريال
58 زهرا حیدری 0  ريال
59 سیفعلی عباسی 0  ريال
60 محرم کریم پور 0  ريال

برترین فروشندگان ماهانه (داخلی)

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد فاکتور
1 ملیحه اکبری جونی 5  سفارش
2 فریبا بابائی 5  سفارش
3 مهدی طاهری مقدم باغک 2  سفارش
4 مژگان بداغی 2  سفارش
5 مهسا جهانگیری داش آغولی 1  سفارش
6 زهرا بیگم علی پور طز نجی 1  سفارش
7 منا خاکپور 1  سفارش
8 لیلا گورکانی 1  سفارش
9 سمیرا مرادی 1  سفارش
10 احسان جزینی زاده 1  سفارش
11 سیما بابازاده خراسانی 1  سفارش
12 نفیسه قنایی نصرآبادی 1  سفارش
13 سمیه سالاری 1  سفارش
14 فاطمه یزدانی احمد آبادی 1  سفارش
15 زینب رشنوی 1  سفارش
16 طیبه حیدری 1  سفارش
17 نیره جوکار 1  سفارش
18 خیرالنساء مختاری 1  سفارش
19 محبوبه روشنی 1  سفارش
20 مرجان خسروی 1  سفارش
21 شهلا شریفی چقابلکی 1  سفارش
22 سوگند عموزاده بالاگفشه 1  سفارش
23 ستاره زارع 1  سفارش
24 فاطمه بامشاد 1  سفارش
25 منیره حیدریان 1  سفارش
26 زیبا نجفی قوزلوجه 1  سفارش
27 فاطمه مختاری 1  سفارش
28 امید بچاری زاده 1  سفارش
29 ناهید عنایتی 1  سفارش
30 معصومه مرادی 1  سفارش
31 سیده ربنا استرابادی 1  سفارش
32 فاطمه غفوری 1  سفارش
33 وجیهه همتی کماسی 1  سفارش
34 مریم قراگوزلو 1  سفارش
35 سمیه قربانی اغبلاغ 1  سفارش
36 هاجر مظفری 1  سفارش
37 پگاه رضاپور 1  سفارش
38 محمدرضا جمشیدی 1  سفارش
39 عاطفه شریفی 1  سفارش
40 مهدي زارع علي بيك 1  سفارش
41 علی منتصری برایجانی 1  سفارش
42 الهام صالحیان کبیر 1  سفارش
43 مهسا قاسمي گل افشاني 1  سفارش
44 شهاب ودایع خیری 1  سفارش
45 سعید سامانیان 1  سفارش
46 سكينه جبارزاده 1  سفارش
47 رقیه مردی بانی 1  سفارش
48 زهرا محمدهاشمی 1  سفارش
49 ساره قراگوزلو 1  سفارش
50 مونا سيستاني طرقي 1  سفارش
51 لیلا کاظمی حسن آبادی 1  سفارش
52 سودابه حسن زاده برازجانی 1  سفارش
53 مهدی ساقی 1  سفارش
54 حمیده کشاورز 1  سفارش
55 نفیسه کریمیان سیچانی 1  سفارش
56 شهرزاد هرمزی 1  سفارش
57 الهام رحمن پور 1  سفارش