اطلاعات عمومی
سری ساختتاریخ شروع تولید

تذکر: فرمت وارد شده برای سری ساخت فقط چهار عدد اول سری ساخت درج شده بر روی محصولات می باشد.برای مثال اگر سری ساخت XXXX/YY/Z باشد، کافی است XXXX را وارد بفرمایید